Diretoria do Grupo de TAIKO  da ACENBA
Gestão 2007
Presidente Takaharu Ebisawa
 Vice - Presidente 1. Jorge Oki
  2. Welington Koga
Secretárias Maria Ap. Usami
  Helena Nakanishi
  Neusa Nishiyama
Tesoureiras Rosa Itie Hashimoto
  Isaura Takata
Coordenadora Geral Lídia Mutsumi Nishi Tsuru
Diretor Artístico Cultural Francisco Oura
Diretor de Patrimônio 1. Roberto Kobayashi
  2. Koichi Hatayama
Professores 1. Elias Tetsuo Umakakeba
  2. Elizabeth M. V. Betetto
  3. Lídia Mutsumi Nishi Tsuru
Orientador Jorge Oki
Preparador Físico Rosa M. Ito
Depto. Social Flávio Hideo Nishiyama
  Marcelo Usami
  Maria Ap. Usami
  Eiti Edison Nobusa
  Adriana Cordeiro Nobusa
  Roberto Suzuki
  Nelson Nobuo Ito
  Ricardo Eguchi
  Lídia Sayuri K. Eguchi
Figurino e Coreografia 1. Misako Mitsuishi
  2. Dione A. F. Ogihara
  3. Alberto Munakata
Conselho 1. Cláudio Yoshida
  2. Izaura E. Matsuzaki Sabino
  3. Roberto Suzuki
  4. Celso Ogihara